Responsive image

Perhetyö

 

Perhetyö on matalan kynnyksen palvelua ja sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi tai nuori ja hänen perheensä ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tai lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä.

Perhetyön avulla tuetaan vanhemmuutta, autetaan arjen hallinnassa ja vahvistetaan perheen toimintakykyä.  Perhetyöllä tuetaan perheen omaa toimintakykyä ja selviytymistä sekä pyritään ennaltaehkäisemään haasteita. Perhetyö voi sisältää käytännön toimia perheen tukemiseksi sekä psykososiaalista tukea. Perhetyön tulee olla suunniteltua ja tavoitteellista, asiakassuunnitelma laaditaan yhdessä perheen kanssa, jotta työskentely on kokonaisvaltaista, motivoivaa ja sitovaa perheelle. Perhetyön tavoitteena on luoda, palauttaa ja ylläpitää selviytymistä, hyvää elämänlaatua ja hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa myönteisiä elämänvalintoja. Perhetyöllä vahvistetaan perheen voimavaroja ja parannetaan vuorovaikutusta perheessä.

Perhetyötä tehdään ehkäisevänä tai korjaavana työnä yleisimmin sosiaalitoimen, neuvolan, päivähoidon tai koulun yhteydessä. Perhetyö tapahtuu yleensä lapsen tai nuoren kotona.

 

Perhetyöntekijä:

Tukee vanhemmuutta.

Ohjaa vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Auttaa vanhempia saamaan kodin ja arkirutiinit hallintaan.

Vahvistaa perheen toimintakykyä.

Tukee perheen vuorovaikutustaitoja.

Tukee perheen sosiaalisen verkoston laajentamista.

Ehkäisee syrjäytymistä.

Antaa työkaluja henkiseen jaksamiseen.

Perhetyöntekijän velvollisuus on tehdä lastensuojeluilmoitus, jos hän saa tehtävää hoitaessaan tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta.

 

Työskentelyn kulku:

Palvelutarpeen arviointi (selvitetään perheen tilanne kokonaisvaltaisesti).

Vanhempien voimavarojen kartoitus ja mahdollisen tuen tarpeen arviointi.

Toteutuksesta laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä perheen kanssa.

Säännöllinen arviointi.

Tarvittaessa perhe ohjataan myös muiden palvelujen piiriin (esim. terveyspalvelut tai muut sosiaalipalvelut).

Perhetyöntekijät käyttävät työssään erilaisia menetelmiä, jotka määräytyvät perheen tarpeen ja tilanteen mukaan. Yksi tärkeimmistä menetelmistä on kuitenkin keskustelu, jossa korostuu dialoginen kohtaaminen perheen kanssa. Perhetyöntekijän työote on ratkaisukeskeinen ja keskustelun lisäksi työskentelyssä käytetään erilaisia perhetilanteen kartoituslomakkeita, kortteja ja roolikarttoja, kuten vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartat. Vanhempia rohkaistaan rakentavaan vuorovaikutukseen. Vanhempia ohjataan perheen arjen asioissa, kuten lapsen tai nuoren ruokailu, nukkumaanmeno, säännöt ja rajat, positiivisen kannustuksen merkitys, ulkoilu, leikki ja yhdessä tekeminen.

 

Katse tulevaisuuteen!

Responsive image