Responsive image

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta kohdistuu pääsääntöisesti lapseen/nuoreen, mutta edellyttää yhteistyötä/yhteydenpitoa lähiverkoston kanssa. Lasta/nuorta tavataan joko nuoren kotona, yrityksen toimitilassa, tai esim. oman paikkakunnan harrastetiloissa tai lapsen lähiympäristössä. Asiakkuuden taustalla voivat olla moninaiset lapsen/nuoren oirehdintaan liittyvät asiat, kuten perheristiriidat, koulunkäyntivaikeudet, psyykkiset ja neuropsykiatriset pulmat sekä sosiaalisen sopeutumattomuuden pulmat.

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla pyritään tukemaan lasta/nuorta heidän kasvuvaiheessa ja edistämään lapsen/nuoren myönteistä ja iänmukaista kehitystä. Työmenetelminä voimme tarvittaessa käyttää verkostokarttaa, sukupuuta, menneisyys matkailua jne. Pääpaino on kutenkin erilaisilla toiminnallisilla tapaamisilla; liikunta, kulttuuri, pelit, musiikki jne. Arjen rytmitys ja koulunkäynnin tukeminen ovat myös tärkeitä painopisteitä toiminnassamme.

Ammatilliselta tukihenkilötoiminta on joustavaa niin ajallisesti kuin paikallisesti sen suhteen, missä palvelu tapahtuu. Palveluun kuuluu asiakaskohtainen moniammatillinen yhteistyö asiakassuunnitelman mukaisesti esim. lapsen asioissa pidettävä kouluneuvottelu.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta sisältää seuraavat asiat:

Palveluun sisältyvä raportointi, yhteenvedot ja lausunnot sekä asiakaskohtaiset palaverit sisältyvät palvelun hintaan. Myös viranomaistahon erikseen pyytämät lausunnot esimerkiksi oikeuskäsittelyyn, muistutukseen tai kanteluun liittyen sisältyvät palvelun hintaan. Raportointi on kirjallista, sähköiseen muotoon laadittua ja se on käynti- ja lapsikohtaista. Perheen tilanteesta raportoidaan aloituspalaverissa sovituin väliajoin kirjallisesti lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.

Annetusta palvelusta tehdään lapsikohtainen arvioiva yhteenveto, joka sisältää:

Responsive image