Responsive image

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta kohdistuu pääsääntöisesti lapseen tai nuoreen, mutta edellyttää yhteistyötä sekä yhteydenpitoa lähiverkoston kanssa. Lasta tai nuorta tavataan joko kotona, SydänmaanKodissa, harrastetiloissa tai muussa mahdollisessa lähiympäristössä. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on joustavaa niin ajallisesti kuin paikallisesti. Työskentely on moniammatillista asiakassuunnitelman mukaisesti tapahtuvaa toimintaa. Asiakkuuden taustalla voivat olla moninaiset lapsen tai nuoren oirehdintaan liittyvät asiat, kuten perheristiriidat, koulunkäyntivaikeudet, psyykkiset ja neuropsykiatriset pulmat sekä tai sopeutumishaasteet.

 

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla pyritään tukemaan lasta tai nuorta kasvuvaiheessa ja edistämään myönteistä sekä iänmukaista kehitystä. Työmenetelminä voimme tarvittaessa käyttää verkostokarttaa, sukupuuta, menneisyysmatkailua tai muita soveltuvia työtapoja; henkilökunnallamme on laaja osaaminen erilaisista työmenetelmistä. Pääpaino on kutenkin erilaisilla toiminnallisilla tapaamisilla; liikunta, kulttuuri, pelit, musiikki. Arjen rytmitys ja koulunkäynnin tukeminen ovat erittäin tärkeitä painopisteitä toiminnassamme.

 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta sisältää:

Palveluun sisältyvä raportointi, yhteenvedot ja lausunnot sekä asiakaskohtaiset palaverit sisältyvät palvelun hintaan. Myös viranomaistahon erikseen pyytämät lausunnot esimerkiksi oikeuskäsittelyyn, muistutukseen tai kanteluun liittyen sisältyvät palvelun hintaan. Raportointi on kirjallista, sähköiseen muotoon laadittua ja se on käynti- ja asiakaskohtaista. Perheen tilanteesta raportoidaan aloituspalaverissa sovituin väliajoin kirjallisesti lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Pyydettäessä osallistumme lapsen palavereihin. 

 

Annetusta palvelusta tehdään lapsikohtainen arvioiva yhteenveto, joka sisältää:

Responsive image